dingiral fulbe

Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019

01/04/2019 - Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan

22/01/2019 - Adama DIA

yeewtere Tijjaani Aan

12/03/2018 - Adama DIA

hiirde Mamoudou DIOL

25/02/2018 - Adama DIA

Vidéo à la Une
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019
Publié par Adama DIA le 01/04/2019 à 12:05

Seppo FULBE to Paris 30-03-2019

01/04/2019 - Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan

22/01/2019 - Adama DIA

yeewtere Tijjaani Aan

12/03/2018 - Adama DIA

hiirde Mamoudou DIOL

25/02/2018 - Adama DIA

video

Seppo FULBE to Paris 30-03-2019 01/04/2019 | Adama DIA

Hiirde Demba Ndiaye Ndillaan 22/01/2019 | Adama DIA

Tabital Pulaaku,Catal Moo
Eeraango fahde e Fulɓe

yeewtere Tijjaani Aan 12/03/2018 | Adama DIA

hiirde Mamoudou DIOL 25/02/2018 | Adama DIA

Baru Sammbaaru 07/01/2018 | Adama DIA

Daaka Subalɓe 10/10/2017 | Adama DIA

maanditaare Dingiral Fulbe 2017 03/10/2017 | Adama DIA

1 2 3 4 5 » ... 11
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 01/04/2019 | 29960 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 43865 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 44080 vues
video
| 08/05/2018 | 94256 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 79416 vues


dingiral fulbe tv
lahal
Bunifaziu