dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !duko Tele e Enternet


Rédigé le Mercredi 26 Avril 2017 à 22:53 | Lu 221 commentaire(s)


Tele => koŋ koŋ koŋ. Enternet => Holi oo? Tele = ko miin Tele, aɗa anndi ko addimi wullitaadema yaa jaggu sukaaɓe maa. Enternet => Hee tele seŋto sukaaɓe am ceŋoɗaa leydi. Aɗa jibini galle haa heewi ɓiɓɓe alaa fof ko ɗuufaaki e mumen, nde nduñaɗaa fof tan ndeppoɗaa e sukaaɓe am. Tele => Hehehehe heeee miin dey ko alaa ñiiƴe ŋatii kam. Ko aan Enternet waawi haalde ɗum? Tawi aɗa jibini Face, aɗa jibini imo, viber e watsap. Ɓee fusɓe aduna mbonni dewle, caakti sirluuji, yimɓe fof ngontii fenooɓe. Enternet => hahaha a wallaay tele a yiɗii weejde. Aan kay adii bonnude aduna. Wonaa ko aan addi Seerii, addi variyetee e defilee de mod. Kettuki mbonki fof naataa haa nder galleeji aɗa holla sukaaɓe. Tele => Hahaha a haalaani tawo, ñaw to ngoppuɗaa watsap, miin kam mi wiyaani yoo worɓe e rewɓe jananɓe nuldondir fotooje. Enternet => hahaha tawa ko aan tele aan kay bone fof ko aan fuɗɗi. Filmooji maa kuɗaaɗi walla a yejjit -16an e 18an. Tele => miin kam mi yooɓaaki dewle, onon hay ɗuum on mbaɗii. Enternet => anne kay a bonnii needi sukaaɓe. So seeriiji maa njontii, ɓiɗɗo noddee noototaako. Debbo desaaɗo noddee nootaako. Enternet=> Miin kam neɗɗo no naatiri e am fof ko noon kolliratmi ɗum. Mboɗo janngina nguurndam e fannuuji ceertuɗi. Mboɗo newnana banndiraaɓe woɗɗondirɓe haa kaalda tawa ina weeɓi. Tele => hehehee minne? Mbele mi alaa emisiyoŋaaji diine, cellal e kabaruuji. Miin kay so jeeɓoowomi jogiima pinal, anndat mboɗo heewi faayiida. Enternet=> Ƴaa mbaggu Honngataa hoore mum. Tele=> hee saa wiyi kam ƴaa mi hela. ( Tan ɓe ñaklondiri) Mboɗo naamnii on e ngoo duko holi poolɗo? Dawuuda S NDONNGO


Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36821 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 49360 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 50322 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58667 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues