dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !Wasiya


Rédigé le Dimanche 9 Avril 2017 à 14:39 | Lu 311 fois | 0 commentaire(s)

Dawuuda S NGONNGOCaggal salminde e juuraade, ko ñaagaade yaafuya. 
Mboɗo yiɗi wasiyaade hooram e wasiyaade banndam en, kala ko eɗen ngolla, yo en ngardin miijo. 
Hoto "Kaari " juum, enenne kadi njuumen. 
Hannde so gooto e men taatiima, hade won'de minitaaji ɗiɗi tawata ko fotooje mum e filmooji mum cariima e Facebook haa e gurupaaji watsap. 
Heen sahaa nii haa cikkaa, yimɓe ɓee ina keppunoo ko o dañata oo musiiba. 
Heen sahaa goram tawa neɗɗo oo ko neɗɗo dariiɗo, cirŋinaniiɗo leñol ngol. 
Hay gooto anndaa no o wuurdi kanko e ɓesngu makko e haajuuji makko.

O hoynee, o jalkitee, o nuskee, o ustee.

Haa nii njejjiten ko ganndo gooto wiynoo koo. 
« Aan neɗɗo, sinno yimɓe ɓee fof nganndatno e maa ko ngannduɗaa e hoore maa koo, so a ɗomɗii hay gooto yarnataama »
Neɗɗo fof ina jogii ella mum birniiɗo.

Wasiya oo ko yo en tinnondir, ñamlondiren ko moƴƴi. 
Internet nana bonnana en diine men, nana bonna suturo mo njoginoɗen. 
Gooto fof yoo miijo hoore mum, miijoo kadi ko ɓesɗo. 
So a miijiima aybin'de bannde. 
Miijoɗaa, mbiyaa sinno ko ɓiyam wonnoo, sinno ko jom suudam, sinno ko jom galle am. 
Kadi Allah ɓuri yidde e yimɓe fof ko jom suturo. 
Yoo Allah wallu en e ɗuum. 
O hisna en kadi e bone seyɗaani.
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................ .....................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 36307 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 48847 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 49814 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 58158 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11581 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10269 vues