dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
Seppo FULBE to Paris 30-03-2019
Publié par Adama DIA le 01/04/2019 à 12:05

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

On koofnaama


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2014 à 00:45 | Lu 24031 fois | 3 commentaire(s)

Hitaande hesere,dingiral fulɓe e mbahdi kesiri


Bismaango

 • Dingiral Fulɓe ko lowre ummaniinde suutde waalaare mum he dimngal ɓamtaare leñol Fulɓe he ceŋɗe limtinɗe. Sikke alaa, njeyaɗen ko he adiiɓe dillude he senngo lowe pulaar baɗaaɗe he tuddunde yiiryiirnde. 

  Ko ngam teskaade nafooje keewɗe ɗe ɓesngu pulaagu huwtortoo, adotoo heɓeede ko he dingiral, addani men innirde lowre ndee Dingiral Fulɓe. Ngaan saanga, amin ɓaɗatnoo he lowre ndee binndanɗe kumpital, dawrugol, diine, pinal e geɗe godɗe. 

  Banndiraaɓe heewɓe ana ngaddatnoo he lowre ndee jiyanɗe mum en e gollanaade leñol ngol. Ko goonga, waɗiino daawal ko golle dingiral ngal ngustii no wayatnoo nii; kono ɗuum firaani yeebaare walla won'de adii fin'de, sakkitii sulmaade. 

  Ko en naatnooɓe he golle wiɗto gannde kese ngam waawde huwtoraade njuɓɓudi kesiri e karallaagal baawowal hollirde geɗe pulaagu mbele leñol ngol waasa won'de koɗol he nguurndam yonta men. 

  ñaagaama duwaaw. 

 • Hannde ndee, dingiral Fulɓe artidii e kaɓirɗe kese, humpito e karallaagal ngam wallondirde e ɓesngu leñol ngol haa gooto kala waawa yiytaade heen hoyre mum no haanirta nii. 

  Geno rokkii en fartaŋŋe waɗorde Dingal Fulɓe ngal Haalirde yoolti leñol nde kala neɗɗo waawi heɗaade ɗum he tuddunde yiiryiirnde he kala tuma. Ko goonga, aɗen njogii hannde kaalirɗe ɗe ngenndiyaŋkooɓe heeriiɓe, gure e pelle tawi kala heern wootere ena addani leñol men geɗe maantiniiɗe. 
 • Dingiral Fulɓe wonanii en hannde tufnde nde gooto he men kala waawi joldude fayde he kala maayo, ildoowo ɓamtaare leñol men to kala nokku e kala tuma. Amin ngeerii kala jogiiɗo ballal to senngo ganndal e feere mbele golle men njahra no haaniri. Onon kala on mbismaama e dingiral Fulɓe, on njettaama on ñaagaama duwaaw. Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 01/04/2019 | 21808 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 35746 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 35948 vues
video
| 08/05/2018 | 86138 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 78711 vues


U Fanale
jofnde
guissee