dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
Macungaagu ko tooñange yeru mum ko cukunaagu
Publié par duddulel le 18/11/2019 à 13:33 | 0 Commentaire


Mballen ɗemngal pulaar

14/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

RTS

14/11/2019 - Binndo Biɗto

NDEENKA FINAA TAWAA

14/11/2019 - Binndo Biɗto

Ko Mali koo ɓurtii

13/11/2019 - Binndo Biɗto

Inscription à la newsletter

Ndaw mette e Senegal


Rédigé le Dimanche 10 Novembre 2019 à 02:19 | Lu 714 fois | 0 commentaire(s)


So en ummaaki. E kala ko neɗɗo waɗi wiyee oo ko taanum kaari. En nganndaa to payɗen. Kala mo waawa ko taanum waawno. Yoo huccu laakara. Woto hay gooto laamo yimɓe laamu gundo. Senegaal ellee laamungu ɓe ngalaa gite. Njiyaa mawɗo bonɗo nehdi mo alaa ganndal ko welma kala Kaala. To taweɗaa fof aɗa fena. Aɗani fuunta sagataaɓe ɓe ngalaa ganndal,njanngaani,njannginaaka, huɗaaɓe. Njiyaa huywere ina jaŋto ko annda,ina noddito Ceerno mo hay faatiya mum ɗiggaani. Saka diine mum annda, sunna saka e farilla. Eɗen nootoro ko en juulɓe walla ko en annduɓe. Ɗeeɗo pene ina njokki hay gooto haalata. Kala kaalɗo wooda nelaaɓe yo'oɓe njattoma. Maa ɓe kulɓinma. Hankadi heddo wooda wiyɓe ndeentoɗe oo ɗo

Ko o keewɗo almuɓɓe. Adii won'de caɗeele men,heewɓe ngannda hol ko woni ceerno., hol ko woni almuudo. Holi potɗo sukkeede. Njiyaa neɗɗo gollo haa teppe mum ciroo, ɓama ko heɓno fof nawana biyoowo ko ceerno ete hay no juuldete annda. Annda Alla saka ina anndin ma Alla. Heewɓe wayɓe noon,ko kamɓe Cuuɗi yeeyooɓe dorog. Yammba e waɗooɓe geɗe coofɗe e nder leydi ndi. Kala heen mo dadiiɓe pawi juuɗe, Ceerno majjuɗo nodda ngacce kaari ko almuudo e galle o. Ɗuum hol to fawii. Leydi ndi alaa goonga. Ɓee nena mbaɗa koɓe mbela. Heddiiɓe kala ɗippuɗo Nannge dummbe. Hay mbuubu wommbata.

Joom mum jooɗo miliyaaruuji ina ngadde jamma e ñalawma. Otooji neni njippine, galleeji neni mahee. Kala ko joom mum welaa haalde ko ɗuum woni ko haalata. Mbele hono nih ina nawra leydi yeeso? Ummaɗen e jonnde goota kala heblo. Neha ɓesngu mum. Ngati ladde nde ende heewi ŋatooji. Gorkati debbati en,Faramasooji neni carii e nder leydi ndi. Hay gooto suusa haalde. Kala biyɗo ina haala heen' wooda wiyɓe mo reento ɓeen koɓe heewɓe doole. Ngam ɓe mbarma wayiɓe kono yarde ndiyam. Pene ɓoccolle,Taanum,Ceerno. Taanum walliyu. Ɓii ceerno,Ɗuum daraaki. So neɗɗo welaama yo o won ɓii nulaaɗo so tawii o dariima omo fijira diine islaam. Manna makko fotiko heleede.

Kala nootora-tooɗo Komi ɓii ceerno walla komi taanum walliyu,gollu ko ceerno gollatno maa ko walliyu o waɗatno. So ɗuum alaa kaalaneɗa goonga. Ndii leydi en ngannda hol to payɗen. Weendu ɓeeɓi. Ilam ilaani. Ɓoyɗi kori. Hokkere waɗii. Jeeri wulii waalo holi. Hol to huccaa. Ngaanuma arii. Seeremɓe men ɓee. Dariiɓe jamma e ñalawma. Eɓe njanngina quraan. Eɓe njanngina sariyya. E dow goonga yoo alla yoɓan en ɓe moƴƴere. Kono ɓee bonnooɓe iɗle seeremɓe yoo alla huɗɓe kuɗdi huɗnoo firaawna. Senegaal. Yoo alla danndu e ɗee bone. Kuɗol: Jaalal Leñol BahNouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji

........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 18/11/2019 | 341 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 1545 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 1529 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 1521 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 1215 vues
video
duddulel | 12/11/2019 | 730 vues

........................................................


murtooki e jabbuwal
wowru1
journée culturelle dingiral fulbe