dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !
Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Vidéo à la Une
iptv
Publié par Adama DIA le 29/08/2019 à 00:58

Seppo to Paris

31/03/2019 - Adama DIA

warngo fulɓe

26/03/2019 - Adama DIA

laamu Senegaal

25/02/2019 - Adama DIA

Tabital Pulaaku

21/01/2019 - Adama DIA

Nyalngu Pulaagu

11/01/2019 - Adama DIA

Madiina Gunaas


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2014 à 10:04 | Lu 491 fois | 0 commentaire(s)


Jam waalee mon banndiraaɓe. Min tonngano on kabaruuji maantiniiɗi eko waɗi waɗi ɗoo e Madiina Gunaas ender yontere ndee tuggi Talaata 09 Deesaambur Haa Altine hannde oo. Ɓooyaani ko Alhajji Saydu Bah Meer Madiina Gunaas immitii e ɗanngal to leydi Faraans kanko e huunde e diisneteeɓe makko ko yaanoode jotondiral e gollondiral e Meeri Madiina Gunaas emo Koons leydi Faraans . Caggal jettitaagol maɓɓe ɗoo e Madiina ko jaɓɓaade hoɓɓe Tuubakooɓe bettuɓe ɓe tintaaka ina ngimmorii Espaañ e fedde wootere wiyeteende Maman Afrikaa. Ko ngolɗoo laawol wattiɓe ɗoo laabi ɗiɗi aɓe ngaddana wuro ngoo ballal bismiiɓe e ngol ko Meer oo to Meeri Madiina Gunaas ɗoo ɓe ngarii aɓe ngaddori balle leɗɗe cafrooje fodde kartoŋaaji ɗiɗi yantondirde e Lone keewɗe ɓe kollii weltaare mawnde noon sabu ngol ɓe ɓeydii anndude wuro ngoo ɓe pellitii kadi jokkondirde e Meeri Madiina Gunaas oo mbele balle goɗɗe ina njettoo ɗoo ko bɓooyaani.

Madiina Gunaas
 Ɗuum wonii weltaare Meer Madiina Gunaas e diisneteeɓe mum e wuro ngo fof. Garal maɓɓe wonnoo ko Talaata 09 Deesaambur. Kabaaru ɗimmo oo Ko hedde lebbi tati jooni ko Suudu Mecce hesɗitinaa e Madiina Gunaas e diiwaan mum immorii no meeɗaani wonirde tawkadi ina wondi e doole mawɗe e yamiroore timmunde e tintude wuro ngoo fof. Tawi noon Saambur de Mecce ɓooyiino ɗoo e Madiina Gunaas kono e ngol ardiiɗum fiilaa ko ɓooyaani yoo won hooreejo mayru e Ɓaarol Bonkonto ngol fof ko Alhajji Baylo Sih jeyaaɗo Madiina Gunaas kadi koo ɓooyɗo dillude heen wadde ɗuum wonii weltaare mawnde ɓe o ardiiɓe ɓee. Ko ɗuum saabii o yuɓɓini heblo mawngo maantiniingo loowngo ganndal ñande Alkamisa 11 lewru nduu taw ko kominaaji 4 gonɗi e ɓaarol ngol heblaama heen Rewɓe 60 taw hebliɓe e Peewnugol Saabunnde ko debbo Tuubaako Ameriknaajo e ballal Saambur de Mecce Koldaa ɗuum wonii weltaare mawnde sabu ganndal dañaama kadi so huutoraama ko nafoore mawnde woni heen.

 Kabaaru tataɓiijo oo Alet 14 lewru nduu saanga Tiisbaar sete mawɗo keewɗo yimɓe e Otooji naati wuro Madiina Gunaas tawi ina ardiiɗum Ceerno Mammadu Arabiiyu Jallo to Tammbaa tawi woni laawol makko ko arde salminde Ceerno e ñaagaade duwaaw e ñalawma moo yuɓɓinta ɗo Tammbaa e janngude Deftere Alla ndee e duwanaade heen mawɗo leydi ndii hono Alhajji Makki Sal. Ko ngolɗoo noon wattata laawol ɗimmol ko omo waɗa ɗum sabu o waɗiino ɗum rawana kono owii engol ko adii ñalawma oo o yettoo ɗoo e Madiina Gunaas o ñaagoo heen Ceerno duwaaw caggal juulegol Tiisbaar Ceerno jooɗodii e maɓɓe ɓe kolliti laawol maɓɓe Ceerno holli juulɓe so ndenndii ɓe ina nduwanoo juulɗo banndum ɗuum ina moƴƴi haa teenti e duwanaade baaɗo no Alhajji Makki Sal nii sabu kala jiizo golle makko ina anndi ko e laawol peewal owoni oduwii heen noon no feewi. Sete maɓɓe oo ñande heen ɓe njoftoyi Tammbaa. On njaaraama Alhajji Abuu Njaay Funeere KumpitalNaalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
Adama DIA | 10/09/2019 | 1804 vues
video
Adama DIA | 29/08/2019 | 4513 vues
video
Adama DIA | 01/04/2019 | 35368 vues
video
Adama DIA | 22/01/2019 | 49263 vues
KABARUUJI
Adama DIA | 21/01/2019 | 49485 vues
video
| 08/05/2018 | 95207 vues


wowru1
Sunset
dingiral fulbe tv