dingiral fulbe
dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.

Vidéo à la Une
28 jolal to Muritani
Publié par duddulel le 29/11/2019 à 20:11 | 0 Commentaire


KOLTU E WEEYO

13/12/2019 - Binndo Biɗto

NEƊƊO FOF KO IWDI NEƊƊO

09/12/2019 - Binndo Biɗto

FUUTA REWO E WORGO MAAYO MUM

05/12/2019 - Binndo Biɗto

60 ɗanniyankooɓe njooliima

05/12/2019 - duddulel

Ñalnde ngaynaaka 2019 Kahel

30/11/2019 - Jaalal Leñol Ba

Inscription à la newsletter


Ko Mali koo ɓurtii


Rédigé le Mercredi 13 Novembre 2019 à 20:58 | Lu 1741 fois | 0 commentaire(s)


Sahaa fof mbeɗo yiya binndanɗe ko fayti e bone boneteeɗoo leydi mali o, haa to burkinaa fasoo, yimɓe wareede jamma e ñallawma e nder leyɗe jogiiɗe laamu, ɗuum kam cikku mi ko jinngere walla welsinaare mawnde. Laamu mali ngu dey ko kanum tekki roondii fof, sabu leyɗe afrik, ko leyɗe jeydaaɗe( jiidaaɗe) leƴi, ko leƴi ɗi fof poti jeyal e kala leydi, tee nde leyɗe ɗe keɓta koye mum en nde, wiyanooka yo leňi ɗi mbaɗ gorle( jontanɗe), ngol leñol laamoo, haa ɓooya kadi goɗngol ngol laamtoo. Kala ɓiɗɗo afriknaajo laamiiɗo fotndaani leñi leydi mum, oon huɓɓii jaynge nge yaawataa ñifde. Geɗe bayɗe nii fuɗɗii ko gila e suuku tuure laaminooɗo gine, caggal ɗuum ko maawiya laaminooɗo muritani, laaminooɗo senegaal ne hono senngoor, ko kanum feccunoo fuuta ,senegaal nawi bannge worgo o, muritani nawi bannge rewo, doole men e keewal men peccaa. Seernaaɓe men e denndaangal yontaoɓe leñol men ina ɗaani, walla ina peerti gite ɗe njiyataa ko araani. Ko ɗuum waɗi hanki haa hannde woto ceerno ñippu gite mum tan wiya haaju mum alaa e politik ,alaa e laamu, Laamu ko Allah waɗi ɗum kaliifa e dow leydi mum ndi , kala mo Allah ɓamti yo daroni leñol mum e leydi mum e kala senngo, jamaanu fof woodat mo Allah suɓanii yimɓe potɗo aynude ɗum en. Sahaa nde senngoor feccata fuuta nde , seerndi kayhayɗi e cilon salndu fuuta, o seetndi maatam rewo e worgo, o seerndi ɓoggee e demet, o seerndi baabaaɓe e cikkitte , cikkitte baaba mum madiina gunaas. Ndeen so saydu nuuru taal en calino ɗum laatototaako . So maamuudu sam'booli en calino fuuta rewo e worgo njiidatno kayit dantite, ndeen hay gooto laamotanooka en ,maa fuuta wonatno Ƴaañorde(gaaranti) fulɓe, kono noon goram nde wonnoo en ngalaano hilifaaɓe miijantooɓe janngo no sileymaani baal en ni. Hannde liwe boɗeeje e ɓaleeje nana ndiftoo en, so en mbaylaani jaɓɓal liwe ɗe natta diftaade , mbaɗta juuraade ňaama haa kaara leltoo ɗoon. Ko mbaɗeɗen leydi men mali ko, ko laamuuji men ɗi mbaawi daranaa ɗum haa ɗum iwa, heddii noon ko hono mbaɗeten haa laamuuji ɗi ummanoo ɗum , laamu ko almet ko maa hostee nde huɓɓa, walla pofal ko maa fofee nde huɓɓa. Jooni noon enen banndiraaɓe mettaaɓe ɗee mette ɓe HONO MBAƊETEN?! HAA LAAMUUJI MEN ƊII UMMANOO ƊUM. Kaalanen ɗum ceerno Aamadu Tijjaani ba madiina gunaas, kaalanen ɗum gardiiɗo galle sayku umar. Ɓeen kaalana laamuuji ɗi , hannde ko kamɓe ngoni Ƴaaňorgal leňol ngol , kala leñol gonngol ɗo e afrik ina jogii Ƴaañorgal mum. Tee ñifde cumu ko e jihaadi jeyaa, saka noon e ñifde cumu-cumoowi pittaali. Yimɓe leyɗe ɗe ko gootum kono leydi fof kadi e kayitaaji mum keeriiɗi , ko ɗuum waɗi wallude ɓe weeɓataa e yoga e yimɓe miijortoo nii, so reenaaki nii ɗuum ɓeydotoo ko huɓɓude jayngol ngol, sabu hannde nofi e gite koɗdi, ngool konngol ɓooyii haaleede kono ko hannde ɗum ari tigi... Mi taƳa ɗo haala ka, sabu ka juutii, rogere ɗiɗaɓere maa aray so Allah haajii. Mbaɗen binndanɗe men ɗe heɓi heɓna, so tawwi jarii ɗum

 warngooji konɗi sara men ɗi, hono leydi men mali, enen senegaal ,enen muritani, enen gine, enen...enen. mbiy mi leydi laamaandi laamu caňiingu, laamu ndawoowu ina jippoo,laamu ngonndungu e sago mum, fotaani jooɗaade tan ina yeeɓa ɓiɗɓe leydi mum na mbarondira , ɗuum nanndi ko e jinngol . Jooni noon enen ne leňol men ngol ina jogii ella eɗen njogii caɗeele lugge. Huunde men fof ko fulɓe-fulɓe, ko en fulɓe kay , woɗɓe ɓe ne kay won ko ngoni. Neɗɗo kay so soodi wutte mum jooɗɗo loggii e daande soklaani mo hawri fof wiya ɗum ko wutte am. Ko en fulɓe ko pullaagu ndaraniɗen ,kono gila afrik heɓi hoyre mum en koriima ardaade hay leydi ngootiri , tee ndeen dey ko ɓuri heen heewde ko enen ngonata ndaɗɗudi goɗɗo ara jooɗoo e dow men laamoo. Hannde ɗo e afrik , hay so en laamiima so reenaaki laanɗo men haalata ko ɗemngal goɗngal. Leňol so yiɗii mawnude laňoto nawora leňi goɗɗi ndoondanoo ɗum teddeendi mum. Ko ɗuum waɗi hay yoga e pelle potaani innireede leňol mum en , fedde foti innireede ko diiwaan mum walla leydi mum, hade aňɓe anndude kuccam fedde nde tawa nde ňiɓiima haa ɗoofotaako. So yiyii e nder leydi mali wuro fulɓe wiyaani waɗaani , yanee yimɓe ɓe tinaani - tintaani morňitee no leɗɗal mooƳngal ,ko pelle ɗe innireede puaagu. Fedde pulaagu so yanii ɗo e wuro , sagataaɓe ngoon wuro ne ummoo pullo mo potti fof mbara. Pelle ɗe yo ngon pelle koye mum e , woto ɗe ngaskitino e lelol ngol , tawde kay ɗe mbaawaa wonan'de leňol ngol Ƴaaňorgal e waktu fof e ko nukku fof. Addanta yimɓe wareede ko waasde jooɗtoraade bettee, kala fedde waɗnde huunde yo waɗ jeeyngal e innde mum heeroriinde ,waasa askitinaade e wuro walla e leñol, mo ina yoɓtoo fof yiyloyooɓe yoɓtoo e maɓɓe , waasa yoɓtaade e ɓe mbiyaani mbaɗaani, ina njooɗi ɗo poti jooɗaade e nder leydi mum en. 

Hay aduna o maa seedto ɓee ɗo mbiyaani mbaɗaani , ko fedde maaniire waɗata bone o. Kono noon so tawii serindiiɓe laamu innitiri fedde mum en ko leñol mum en, laamu dañat no ñoofiri juuɗe mum acca ngool leñol ina lappee, walla nii laamu wallita haɓooɓe e ngool leñol. Leñol fof ina jogii ngaafdi mum ndi aafii, enen noon ngaafdi leñol men ñeeñaagu ina heewi heen doole, haa ɗum ɗesi lohnude potal men , haa ɗum naatti e rajooji e teleeji men, haa ɗesɗen wontude yimɓe ɗiɗo tan,, ñeñoowo e ñeñteeɗo: gorko pullo o , debbo pullo o, pulaagu ko kosam ɓuraaɗam, ɗuum yo yahdu e hanki , mooftee e dewtorɗi (archiffes) . Debbo pullo e debbo njaagu walla debbo koroboro fof poti, hannde ko ɓuri heewde e pulaagu njarata ko ɓiraaɗam olannda walla beresiil. Etoɗen ɓurde e golle -jaŋde toownde e kala fannu, caloɗen ɓureede , mbaasen wiyde ko en ɓuri ɓe , ko ɓuri ko ɓuri tan soklaanii miin-miin, ɓurɗo so laamu weeyii yo juuro galle mum, so nguurndam wontii pooɗondiral ko ɓurɗo heɓata, jooni noon ho ko woni ɓural ,e homo woni ɓurɗo. Alaa e sago kaalen-kaalden, mbaasen woowtude ňawu haa cikkin ko cellal, ngannden guurɗo e men kosam e guurɗo e men haako , fof ko wuurde tan , fof ko naturel efore alaa karallaagal alaa hay dara, sinno neɗɗo ƴettuno kaaƴe wayli waɗti jamɗe feewni heen diwooje e deegooje, mantoo pural.
kuɗol: Binndo BiɗtoNouveau commentaire :
Facebook Twitter

Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | Renndo e Kabaruuji | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji
........................................................... ..............................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee.video
duddulel | 09/12/2019 | 1288 vues
video
duddulel | 07/12/2019 | 1688 vues
video
duddulel | 06/12/2019 | 1905 vues
video
duddulel | 02/12/2019 | 2637 vues
Renndo e Kabaruuji
duddulel | 29/11/2019 | 2798 vues
Renndo e Kabaruuji
duddulel | 29/11/2019 | 2798 vues

........................................................aissata diallo
bordeaux
lahal
google.com, pub-7893449040461294, DIRECT, f08c47fec0942fa0