dingiral fulbe
Yoolti leñol, itti yeeweende !GELONGAL e BAABABA MAAL Ko renti haa moƴƴi kay seerndataake haa cay.


Rédigé le Vendredi 6 Février 2015 à 22:36 | Lu 478 fois | 2 commentaire(s)


Caggal nde caaktuɗen winndannde Ceerno Gelongal BAH he eɓɓoore garal Baaba Maal to Moritani ngam maanditaare Daande Leñol 30 ɓere; hakkillaaji ɓesngu Fulɓe pecciima he taskagol yiyannde Ceerno Gelongal he ngaal garal no feewi.

Mi heɓiino wiyde yoo en njahru seese haa paamen mbaydi garal ngal, ngonka addooɓe ɓee e yiyannde Ceerno Gelongal tawa en ngoɗɗoyaani, en mbonondiraani hakkunde men.

He ngal daawal, en njiyii ko winndaa he ndee dillere koo, en paamii tan hare ñiibi jibinta ko aayaare coɓoƴƴi. Dene ɗiɗi ɗe lamol gootol ko kam en ndenndi sago he deenarol. Ceerno Gelongal BAH e Baaba Maal ko jagge e jaale kerɗe he ɓamtaare e kisal leñol Fulɓe he kala senngo.

Jiyanɗe men ana mbaawa seertude, kono hay gooto he men enndatah yiyrude ɓee jaambareeɓe ko bonnanooɓe leñol ngol. Caggal nde kaaldu mi e Ceerno Gelongal, mi faamii o haali tan ko sooynannde makko he ngaal garal e kulol makko hoto woodde mooltiiɓe he baaba Maal tawa ko añɓe leñol men.

Mi etiima heɓde Baaba Maal kono Geno newnaani. Hay so mi haaldaani e Baaba Maal, mi nanii ko sagataaɓe leñol ngal ceedtii he makko etee miin miɗo yananaa hannde ndee o yottiima ɗo hay gooto waawatah hoomtirde mo ko bonnanta pulaagu.

 


Mi anndah njiyatam ngaal dental bismingal Daande Leñol to Moritani, ko ɗuum faddii etaare am he jokkondiral maɓɓe, miɗo sikki noon kala hannde mo ƴiiƴam ndimaagu Fulɓe feɗɗata he ɓadndu mum; o enndatah waɗdi Baaba Maal ceŋndi ngam wallitde boomaare ɓaleeɓe he ngenndi Moritani.

Miɗo ñaagii ɓesngu leñol ngol nde ŋeernata dadule mum en, tiiɗna piɓle mum en tawa hay gooto naatnatah hakkunde men ko ustata doole men he ndee ummannde ndimaagu e ɓamtaare.

Baaba Maal, Gelongal haa yotti ɓurɗo famɗude he ngenndiyankooɓe men hono am miin Katante Leñol; yiɗde men ko wootere. Miijo men e darnde men yoon ngon haɓaade ñawu, majjere, baasal e ɓeen yiɗɓe saaynude en. Miɗo ñaagoo kala jaabondirnooɓe he ndee dillere nde njaafondirta, ngannden ko enen njiydo kosam, laɓol e fayndaare. On njaaraama yoo Geno won ballo.
Kuɗol Katante Leñol KAN mo Aañam Yeroyaaɓe
Naalaŋkaagal | Radio Dingiral Fulɓe | Pour aller plus loin | KABARUUJI | video | Association Dingiral Fulbe | kabaruuji jaayndeeji


........................................................
so oɗon njiɗi addude ballal e haalirde ndee. ................................................

video
| 08/05/2018 | 12762 vues
video
Adama DIA | 12/03/2018 | 24629 vues
video
Adama DIA | 25/02/2018 | 26526 vues
video
Adama DIA | 07/01/2018 | 34870 vues
video
Adama DIA | 05/12/2017 | 11518 vues
video
Adama DIA | 12/10/2017 | 10193 vues